Szukaj
pokaż

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 
Sklep internetowy  prowadzony jest przez firmę Serwis Samochodowy Sp. z o. o., z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kazimierskiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000288893, z kapitałem zakładowym 50 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 524-262-34-63, nr Regon 141134487 (dalej: „Spółka”).


SŁOWNICZEK:

Sklep stacjonarny: zlokalizowany w Jeleniej Górze (58-503), przy ul. Kazimierskiego 5, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 
Sklep internetowy  - prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.rozruszniki.net
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Koszyk – funkcjonalność sklepu Internetowego , w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz w której Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego. 
 
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w  sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego  nie wymaga rejestracji. Zapoznanie się z cenami oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 
§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym  (założenia konta Klienta) należy w zakładce „Zarejestruj się” wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, nr telefonu. Po weryfikacji danych sklep internetowy dokona aktywacji konta i umożliwi dokonywania zakupów. Na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie wysłany login i hasło służące do każdorazowego logowania się w sklepie internetowym.
 
§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Logowanie do sklepu internetowego   odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przez administratora sklepu internetowego.
2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym  W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym  jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;   
 
 §4 Informacje o produktach
 
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego : 
a) są cenami netto i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Ceny widoczne bez zalogowania się są cenami poglądowymi i mogą się różnić od cen po zalogowaniu się.
5. Ceny widoczne w sklepie internetowym nie obowiązują w sklepie stacjonarnym.  

§5 Warunki realizacji zamówień
 
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy: 
a) zalogować się do sklepu internetowego ;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu (jeśli mają być inne niż te podane podczas rejestracji konta). W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (podane podczas rejestracji), jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zamów towar”;
h) na postawie wystawionej przez sklep internetowy faktury proformy zapłacić za zamówiony przedmiot wraz z kosztami przesyłki (w przypadku wyboru płatności przelewem).
3. W przypadku płatności z góry przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów. 
7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi: 
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.  
11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 
§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zamówienia w sklepie  mogą być realizowane tylko na terenie Polski.
Zapłaty za zamówione przedmioty można dokonać:  
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie stacjonarnym – gotówką.
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. 
c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
3. Klient wybierający płatność z góry jest zobowiązany dokonać zapłaty w momencie składania zamówienia.

4. Dane do przelewu:
Serwis Samochodowy Sp. z O.O.
ul. Kazimierskiego 5
58-503 Jelenia Góra
NIP: 5242623463
BZWBK 4 O. Jelenia Góra
05 1090 1708 0000 0001 1373 1219

 

§7 Czas realizacji zamówień

1. Sklep internetowy  realizuje wysyłki w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia może być uzależniony od dostępności danego produktu.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 
§8 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. 
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Spółki (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
5. W przypadku, gdy produkt  odebrany został w Sklepie stacjonarnym Spółki, reklamacje należy składać w Sklepie stacjonarnym.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 
§9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki; 
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §8 regulaminu. 
 
§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki anulując zamówienie telefonicznie pod nr 883 711 111.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym  w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym  bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który można pobrać ze strony sklepu internetowego ). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami §11 regulaminu.
4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  
a) w Sklepie stacjonarnym Spółki – podczas odbioru osobistego zamówionego przedmiotu
b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Spółki.
5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 
 
§11 Zwrot należności Klientom
 
1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane siedzibie Spółki i było uprzednio opłacone z góry; 
d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy w formie wybranej przez Klienta.
Możliwe są dwie formy zwrotu pieniędzy:
a) na rachunek bankowy Klienta
b) gotówką w Sklepie stacjonarnym
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy Klient prześle błędne dane adresowe, imienne lub błędny numeru rachunku bankowego.  
 
§12 Dane osobowe
 
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym  oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego , w tym  dokonywania zakupów w sklepie internetowym . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym .
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę Serwis Samochodowy Sp. z o. o., z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kazimierskiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000288893, z kapitałem zakładowym 50 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 524-262-34-63, nr Regon 141134487.
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w §13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel klienta”).
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 
§13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego  były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego .
3. Ceny podane w sklepie internetowym  nie są cenami obowiązującymi w Sklepie stacjonarnym Spółki i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie stacjonarnym Spółki. 
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). 
5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego  zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 

Newsletter

Często wyszukiwane

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem, usuń ten komunikat